สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ปี 2564 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลและพัฒนาระบบการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอุทธรณ์ภาค 1

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ