สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "การพัฒนางานด้านการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญาทางด้านจิตใจในจังหวัดราชบุรี : กรณีศึกษาผู้เสียหายและครอบครัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา"

image เอกสารแนบ