สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

การสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม เรื่อง “การหารือและตอบข้อซักถามการใช้งานระบบ e-Filing Version 3” ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563

       โครงการและกำหนดการ        

  แบบลงทะเบียน 

แบบประเมิน


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ