สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

การสัมมนา เรื่อง "ศาลยุติธรรมสู่องค์กรอัจฉริยะ : การนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เพื่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน"

โครงการและกำหนดการ

ลงทะเบียน

แบบประเมิน


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ