สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "สิทธิและหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญติคู่ชีวิต" ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ