สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำรายงานตามแผนและแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม