สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านธุรการสำนักงานศาลยุติธรรม

ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. – 8 ก.พ. 62 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านธุรการสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านทางออนไลน์ โดยสอบถามข้าราชการ (ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา) พนักงานราชการ และลูกจ้าง รวมเป็นจำนวน 850 คน   

*หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-541-2816


image เอกสารแนบ