สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลระบบการส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวน โดยวิธีการโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice)

image เอกสารแนบ