สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

บุคลากรด้านธุรการสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2562 ให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านรางกายจิตใจ และด้านสัมพันธภาพทางสังคม อะไรบ้าง

image รูปภาพ
image