สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน (Happy Work Place) โดยการสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับระบบเวลาการทำงาน (Flexible Work Time)

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ