สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

การประชุมคณะกรรมการวิจัยของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

"วันที่ 14 มกราคม 2563  เวลา 09.30 น.  นายนพพร  โพธิรังสิยากร  รองประธานศาลฎีกา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยของศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 1/2563  โดยมีนายสราวุธ  เบญจกุล  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  เพื่อกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์งานวิจัยศาลยุติธรรม การกำหนดแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนข้อเสนอโครงการวิจัย และการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติข้าราชการผู้ดำเนินการวิจัย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารการวิจัยของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562  โดยรายละเอียดมติที่ประชุมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image