สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายชื่อลงทะเบียนสัมมนา เรื่อง “ศาลยุติธรรมสู่องค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) : การนำนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) มาใช้เพื่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน”

ที่มาต้นเรื่อง


image เอกสารแนบ