สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการอานวยความยุติธรรมเรื่อง “การวิจัย : เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาองค์กร”

ที่มาต้นเรื่อง

 


image เอกสารแนบ