สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในศาลยุติธรรม

ขอเชิญ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน
ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง "การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในศาลยุติธรรม"


image รูปภาพ
image
image