สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ว 951 การสุ่มตรวจความถูกต้องของการรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ