Accessibility Tools

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
News
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยสู่การพัฒนาศาลยุติธรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี : กรณีศึกษาศาลจังหวัดภูเก็ต”” โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยสู่การพัฒนาศาลยุติธรรม เรื่อง “ปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางพัฒนาการจัดทำคำพิพากษาของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5” รายงานการศึกษา เรื่อง "การนำกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ในศาลยุติธรรม" โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยสู่การพัฒนาศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1 เรื่อง “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาการใช้ล่ามในคดีอาญาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติด และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image
ส่วนนโยบายและแผนการวิจัยและพัฒนาระบบงาน
image
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานศาลชั้นต้น
image
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานศาลสูง
image
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานบริหารจัดการ
image
ส่วนวิจัย

+

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป