Accessibility Tools

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Badhanasakti Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ประชุมคณะทำงานศึกษารูปแบบและแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ครั้งที่ 2/2566 image

image รูปภาพ
image