สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
News
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การพัฒนระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม” ครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 การสัมมนาทางวิชาการวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์กับประเด็นการเข้าถึงเทคโนโลยีของคู่ความ” สรุปการสัมมนาทางวิชาการวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์กับประเด็นการเข้าถึงเทคโนโลยีของคู่ความ” สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ได้จัด โครงการ “การเขียนโครงการ” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และวิธีการเขียนโครงการอย่างถูกต้อง
 

+

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป