Accessibility Tools

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ว 314 แบบสำรวจข้อมูล เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการมอบอำนาจการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม"image

เอกสารประกอบการตอบแบบสำรวจข้อมูล 
เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการมอบอำนาจการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม"
ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๒๐/ว๓๑๔
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
-----------------------------------------------------------
โครงการวิจัย
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการมอบอานาจการบริหารงานของผู้บริหารสานักงานศาลยุติธรรม”


-----------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการตอบแบบสำรวจ - สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ

-----------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการตอบแบบสำรวจ - สำหรับผู้อำนวยการ

-----------------------------------------------------------


image เอกสารแนบ