สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

หนังสือเวียน

1. ว 1068 ตอบแบบสอบถามข้อมูลสถิติคดีผู้บริโภค ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

2. ว 70 ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวฯ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564